Led T8

Bóng Led T8 (0.6m*10W)

Bóng Led T8 (0.6m*10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 250,000 VNĐ

Bóng Led T8 (1.2m*18W)

Bóng Led T8 (1.2m*18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 395,000 VNĐ

Bóng Led T8 (1.2m*25W)

Bóng Led T8 (1.2m*25W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 812,500 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (1bóng-10W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (1bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 275,000 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (2bóng-10W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (2bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 537,500 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (1bóng-18W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (1bóng-18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 420,000 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (2bóng-18W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (2bóng-18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 831,250 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (1bóng-25W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (1bóng-25W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 837,500 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (2bóng-25W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng không chóa (2bóng-25W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,662,500 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (1bóng-10W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (1bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 312,500 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (2bóng-10W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (2bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 575,000 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (1bóng-18W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (1bóng-18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 420,000 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (2bóng-18W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (2bóng-18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 868,750 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (1bóng-25W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (1bóng-25W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 875,000 VNĐ

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (2bóng-25W)

Máng đèn Led T8 siêu mỏng có chóa (2bóng-25W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,700,000 VNĐ