Đèn T8 chuyển T5

Máng đèn T8 chuyển T5(14W)

Máng đèn T8 chuyển T5(14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 90,000 VNĐ

Máng đèn T8 chuyển T5(có chóa 14W)

Máng đèn T8 chuyển T5(có chóa 14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 108,750 VNĐ

Máng đèn T8 chuyển T5(28W)

Máng đèn T8 chuyển T5(28W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 125,000 VNĐ

Máng đèn T8 chuyển T5(có chóa 28W)

Máng đèn T8 chuyển T5(có chóa 28W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 137,500 VNĐ